Jdi na obsah Jdi na menu
Pozvánka na třídní setkání - 8.9.2020 od 16h na zahradě MŠ
z důvodu opatrnosti a bezpečnosti vůči přetrvávající pandemii COVID -19
více ZDE

NÁVRAT DĚTÍ DO MŠ

8. 4. 2021

NÁVRAT  DĚTÍ  DO  MATEŘSKÉ ŠKOLY  LEDŇÁČEK  HÝSKOV

Přehled  informací týkajících se návratu dětí do mateřských škol k 12.4.2021

Milí rodiče, vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením si vás dovolujeme informovat o organizaci návratu dětí k prezenčnímu předškolnímu vzdělávání od 12.4. 2021. Vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školek složitá. Věřte, že chápu Vaše obavy. Budeme se  je společně s vámi snažit minimalizovat. Zároveň Vás prosím o respektování požadavků školky , které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Vybírám pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do školky: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021.

V mateřských školách

a/ dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,
b/ dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona

V mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

 a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, Str. 4 z 11

 b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní   škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

 j) zaměstnanci Finanční správy České republiky

/viz zde: priloha_892349012_3_MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvol.._ (1) /

 

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

1/ Nemá příznaky onemocnění COVID -19

2/ Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního
preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si
provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále
jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření

 

 

UPOZORNĚNÍ:

Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

Viz zde: priloha_892349012_10_MZ MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dýchacích cest_s účinností od 12.4.202150

 

TESTOVÁNÍ:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek ) 2x týdně neinvazivními Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně
K testování budou použity neinvazivní Ag testy (které škole budou distribuovány – viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

 

PŘEHLED NÁVAZNÝCH POSTUPŮ PŘI TESTOVÁNÍ DĚTÍ:

priloha_892349012_0_testovani diagram

 

MANUÁL K TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH:

https://testovani.edu.cz/

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE LEDŇÁČEK HÝSKOV

Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí v prostorách školní jídelny - vchod ze zahrady MŠ/ 2x týdně. /V případě PCR testu 1x za týden již nebude antigenní testování prováděno./

V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu.

Do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m.

Za přítomnosti zákonného zástupce s ochranou dýchacích cest respirátorem, si dítě odloží svrchní část oděvu , umyje si ruce a půjde se zákonným zástupcem do testovací místnosti. Zákonné zástupce prosíme o dezinfekci rukou, která bude na místě k dispozici.

Testovací místností bude školní jídelna v přízemí. Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje /neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance/ za přítomnosti  pracovnice MŠ a vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu/ 15 min/. V případě negativního výsledku odvede dítě do šatny a po té do třídy Sluníček -  třída v přízemí.

V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky.

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování naší MŠ

NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!

Viz zde: https://www.fulsoft.cz/download/fulsoft/covid19_410.pdf

 

Vážení rodiče, věřte, že při testování Vám budeme nápomocí a tuto povinnost se budeme snažit Vašim dětem odlehčit a zpříjemnit, jak jen to bude v našich silách. Věřím, že to společně zvládneme.

Budeme se těšit na Vaše děti .

 

Pokud vaše dítě nenastoupí z různých důvodů, budu ráda, když se mi e-mailem, sms zprávou ozvete. Přestože je předškolní docházka povinná, dítě je v tomto případě omluveno. Nadále naše školka bude vzdělávat děti mladší a děti předškolní, které nenastoupí distančně na ,,Školce v pyžamu“.

Pokud by vám informace byly nejasné i přes úsilí podat vám je co nejsrozumitelněji, neváhejte mě kontaktovat:

mslednacekhyskov@centrum.cz ,  tel. kontakt: 602 779 163

Všechny tyto informace, nařízení a aktuální opatření jsou z nařízení MŠMT a ministerstva zdravotnictví. Je naší povinností je dodržovat.

Zdravíme všechny ostatní děti, které do mateřské školky prozatím nemohou a budeme se těšit i na jejich brzký návrat. 

Sledujte prosím naše webové stránky školky: www.mslednacekhyskov.cz

Děkuji za pochopení a vaší spolupráci.

                                                                               ředitelka MŠ Ledňáček Hýskov, Petra Trochová